طرح کاداستر

صدور سند تک برگی برای ۱۷ هزار هکتار از اراضی ملی مراغه
با اجرای طرح کاداستر؛

صدور سند تک برگی برای ۱۷ هزار هکتار از اراضی ملی مراغه

با اجرای طرح کاداستر برای 17 هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان مراغه سند تک برگی صادر شده است.