عباس میرزا

مقبره بهمن میرزا قاجار، شهر بردع
گزارش

مقبره بهمن میرزا قاجار، شهر بردع

بهمن میرزا، فرزند چهارم عباس میرزا نائب السلطنه، از عالمان خاندان قاجار بوده است. وی در سال 1810م به دنیا آمد. او در اثر "تذکره محمد شاهی" خود كه در سال 1247ق / 1834م تأليف شده است، ذكر می كند كه هنگام جوانی، پدرش او را به عنوان حاكم اردبيل منصوب كرد. طبق یادداشت خود نویسنده، وی این کتاب را به درخواست برادر بزرگترش محمدشاه قاجار در ماه رجب سال 1250ق (1836-1835م) نوشت.