علیرضا مغیثی حوادث ترافیکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

کرونا از افزایش فوتی های حوادث ترافیکی جلوگیری کرد

کرونا از افزایش فوتی های حوادث ترافیکی جلوگیری کرد

رئیس اداره پیشگیری از سوانح و حوادث وزارت بهداشت، به تشریح یک دهه اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری از حوادث ترافیکی در کشور پرداخت.