علی باقری کنی

باقری: تولید مواد مخدر در افغانستان پس از حضور آمریکا ۵۰ برابر شد
در همایش بین‌المللی قرن ۲۱ و جهان عاری از سلطه آمریکا؛

باقری: تولید مواد مخدر در افغانستان پس از حضور آمریکا ۵۰ برابر شد

معاون وزیر امور خارجه در همایش بین‌المللی قرن ۲۱ و جهان عاری از سلطه آمریکا، گفت: تولید مواد مخدر در افغانستان پس از حضور آمریکا ۵۰ برابر شد.