علی دلپیشه سلامت زنان شورای عالی سلامت

تهیه برنامه اجرایی سند ملی سلامت زنان ظرف ۶ ماه آینده

تهیه برنامه اجرایی سند ملی سلامت زنان ظرف ۶ ماه آینده

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: در سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، ۴ سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.