علی صادقی تبار درمان ناباروری مرکز ناباروری ابن سینا

پوشش کامل خدمات درمان ناباروری برای بیمه شدگان نیروهای مسلح

پوشش کامل خدمات درمان ناباروری برای بیمه شدگان نیروهای مسلح

زوجین تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح از خدمات درمان ناباروری در مرکز ابن سینا برخوردار می شوند.