علی غلامی

رئیسی با ۲ جانباز مدافع امنیت به صورت تلفنی گفتگو کرد

رئیسی با ۲ جانباز مدافع امنیت به صورت تلفنی گفتگو کرد

رئیس‌جمهور با ۲ جانباز مدافع امنیت پاکدشتی اغتشاشات اخیر به صورت تلفنی گفتگو کرد و در جریان وضعیت سلامتی آن‌ها قرار گرفت.