علی فراقی

اگر دخالتی از سوی دولت صورت نگیرد بازار سرمایه صعودی است
کارشناس بازار سرمایه:

اگر دخالتی از سوی دولت صورت نگیرد بازار سرمایه صعودی است

علی فراقی گفت: دخالت دولت در بازار سرمایه با تغییر عوامل بنیادی همیشه مانع شکل گیری روندهای صعودی است.