علی قادری

علی قادری به عنوان مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور اجتماعی منصوب شد
با حکم استاندار؛

علی قادری به عنوان مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور اجتماعی منصوب شد

استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی، علی قادری را به عنوان مشاور استاندار در امور اجتماعی منصوب کرد.