غلامحسین شافعی

بسته ثبات ارزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهیه شود
وزیر اقتصاد:

بسته ثبات ارزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهیه شود

وزیر اقتصاد گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابتدا در ساحت مدیریت بازار ارز کشور و دوم در ساحت مدیریت بازار و قیمتهای داخلی تا شب عید و ماه رمضان، پیش نویس و متنی را آماده کند.