فرامرز اختراعی

تا دیر نشده از مسیر دارویاری خارج شویم/ پیش بینی قیمت دارو
فرامرز اختراعی

تا دیر نشده از مسیر دارویاری خارج شویم/ پیش بینی قیمت دارو

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، در واکنش به میزان افزایش قیمت دارو در سال آینده و چالش های اجرای طرح دارویاری، توضیحاتی ارائه داد.