فرماندار خداآفرین

اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی و همکاری مردم عامل کنترل کرونا در خداآفرین
فرماندار خداآفرین تشریح نمود:

اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی و همکاری مردم عامل کنترل کرونا در خداآفرین

فرماندار خداآفرین گفت: با اقدامات ارشادی، اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی و همچنین مصوبات ستاد ملی توسط مردم و تمامی دستگاه های اداری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شهرستان جزو مناطق موفق در کنترل شیوع کرونا در کشور بوده است.