فروردین 1400

افتتاح بیمارستان کودکان تبریز در فروردین ۱۴۰۰

افتتاح بیمارستان کودکان تبریز در فروردین ۱۴۰۰

معاون درمان وزیر بهداشت از افتتاح بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز در فروردین ۱۴۰۰ خبر داد.