فساد در ادارات تبریز

چرا برخی از اعتراف رسمی آمریکا به شکست مقابل ایران ناراحت هستند؟
رئیس جمهور:

چرا برخی از اعتراف رسمی آمریکا به شکست مقابل ایران ناراحت هستند؟

رئیس جمهور گفت: امروز مردم ما آمریکا را در بسیاری از صحنه‌ها شکست داده و خود مسئولان آمریکا اعتراف کردند که ما در تحریم‌ها از ایران شکست خوردیم و باید از برخی پرسید چرا شما از این موضوع ناراحت هستید.