فصل بهار

استقبال از فصل بهار با ۲۱۰ هزار گل تولید شده گلخانه‌ای
توسط شهرداری منطقه پنج صورت می‌گيرد؛

استقبال از فصل بهار با ۲۱۰ هزار گل تولید شده گلخانه‌ای

مدیر فضای سبز شهرداری منطقه پنج تبریز گفت: تولید انواع گل های نشایی و گلدانی در گلخانه های این منطقه شروع شده و از فصل بهار با انواع گل استقبال می شود.