قاتل نامرئي

مرگ خاموش زن و شوهر در بستان آباد

مرگ خاموش زن و شوهر در بستان آباد

قاتل نامرئي در شهرستان "بستان آباد" 2 قرباني گرفت.