قاسمی

نیکزاد، بذرپاش یا سعید محمد؛ چه کسی جایگزین قاسمی در دولت می‌شود؟

نیکزاد، بذرپاش یا سعید محمد؛ چه کسی جایگزین قاسمی در دولت می‌شود؟

سه شنبه اول آذرماه بود که یکی از وزرای کابینه سیزدهم برای همیشه از این کابینه کوچ کرد.