قاسم جان بابایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهرستان کرج ویروس کرونا

قدرت سرایت ویروس کرونا افزایش پیدا کرده است

قدرت سرایت ویروس کرونا افزایش پیدا کرده است

کرج – معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده قدرت سرایت ویروس کرونا افزایش پیدا کرده است با اینکه شاهد جهش در این ویروس نیستیم.