قاچاق دارو دلار 4200 تومانی حسن روحانی کمیسیون بهداشت و درمان

قاچاق دارو؛ زخمی که سرباز می‌کند

قاچاق دارو؛ زخمی که سرباز می‌کند

کمیسیون بهداشت مجلس و دولت همچنان بر ادامه تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی به دارو تأکید دارند؛این در حالی است که این سیاست نه‌تنها اهداف اولیه خود را محقق نکرده بلکه به فساد و رانت گسترده دامن زده است.