قطعی مکرر آب

علت قطعی مکرر آب در کلانشهر تبریز
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تبریز:

علت قطعی مکرر آب در کلانشهر تبریز

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تبریز، علت قطعی مکرر آب در این کلانشهر را عدم مدیریت مصرف شهروندان عنوان کرد.