قیمت تخم مرغ

قیمت مرغ در بازار به کمتر از نرخ مصوب رسید

قیمت مرغ در بازار به کمتر از نرخ مصوب رسید

امروز قیمت مرغ در بازار به کمتر از نرخ مصوب رسید و قیمت تخم مرغ هم کاهش یافت.