لیلان

خیران جاده لیلان ـ ملکان را تکمیل می‌کنند

خیران جاده لیلان ـ ملکان را تکمیل می‌کنند

۲ خیّر لیلانی، هزینه تکمیل باقیمانده جاده لیلان ـ ملکان به‌طول یک‌هزار و ۲۰۰ متر آسفالت را تقبل کردند.