ماسک انجمن داروسازان ایران سید علی فاطمی

ماسک را فقط از داروخانه ها تهیه کنید/ماسک ۱۳۰۰تومانی موجود است

ماسک را فقط از داروخانه ها تهیه کنید/ماسک ۱۳۰۰تومانی موجود است

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، از مردم خواست ماسک مورد نیاز خود را از داروخانه ها تهیه کنند.