ماسک ورزش ویروس کرونا

استفاده از ماسک در هنگام ورزش مضر نیست

استفاده از ماسک در هنگام ورزش مضر نیست

مطالعه محققان نشان می دهد استفاده از ماسک در زمان ورزش بر میزان اکسیژن خون و ماهیچه ها تاثیر نمی گذارد.