ماسک ویروس کرونا کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی

ماسک زدن بدون فاصله اجتماعی در توقف کووید ۱۹ کافی نیست

ماسک زدن بدون فاصله اجتماعی در توقف کووید ۱۹ کافی نیست

استفاده از ماسک برای جلوگیری از شیوع کووید ۱۹ بدون فاصله گذاری اجتماعی کافی نیست.