ماسک کودکان

ماسک مناسب کودکان کم است
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

ماسک مناسب کودکان کم است

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: شنیده‌ام که ماسک مناسب برای بچه‌ها کم است، پیگیر این موضوع هستیم.