مبادلات تجاری

انجام فرآیند استاندارد در تبادلات تجاری مزیت است
مدیرعامل منطقه آزاد ارس:

انجام فرآیند استاندارد در تبادلات تجاری مزیت است

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس انجام فرآیند استاندارد را در مراودات تجاری یک مزیت دانست.

کرونا خللی در مبادلات اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان ایجاد نکرد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان؛

کرونا خللی در مبادلات اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان ایجاد نکرد

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان گفت: مبادلات تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان با وجود شیوع کرونا همچنان فعال بوده و هیچ زمان متوقف نشده است.