محرم عمی

اسوتچی، صدای عدالتخواه جامعه کارگران تبریز است!

اسوتچی، صدای عدالتخواه جامعه کارگران تبریز است!

جامعه پاکبانان شهرداری کلانشهر تبریز با انتشار یک نوشتار، خواستار دلجویی "محرم محمدزاده" از "محمدحسن اسوتچی" شدند؛ صدای حاج اسوتچی صدای عدالتخواهی جامعه کارگران شهر تبریز است، صدای کارگران مظلومی که زمانی جرات نداشتند حتی سلامی به مسئولان بدهند.