محسن فرهادی بهداشت محیط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

نزول پروتکل های بهداشتی در هفته های اخیر

نزول پروتکل های بهداشتی در هفته های اخیر

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت نظارت ها و بازرسی های بهداشتی بعد از بازگشایی مدارس و شروع فصل پاییز را تشریح کرد.