محمدتقی جغتایی کنگره دانش اعتیاد ترک اعتیاد

اولین نشست آسیایی انجمن جهانی طب اعتیاد مجازی برگزار می شود

اولین نشست آسیایی انجمن جهانی طب اعتیاد مجازی برگزار می شود

اولین نشست آسیایی انجمن جهانی طب اعتیاد به همراه چهاردهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، به صورت مجازی برگزار می شود.