محمدحسن آصفری

باید با معترضان گفتگو شود/ نظام به مطالبات مردم توجه دارد
آصفری :

باید با معترضان گفتگو شود/ نظام به مطالبات مردم توجه دارد

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: جریانی به دنبال آن است که اعتراضات در جامعه منجر به ناامنی و آشوب شود، اما باید بدانند نظام به مطالبات معترضان توجه دارد.