محمدرضا آشتیانی

وزارت دفاع قادر به تولید همه تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح است
امیر آشتیانی:

وزارت دفاع قادر به تولید همه تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: وزارت دفاع قادر به تولید هر تجهیزاتی است که نیروهای مسلح نیاز داشته باشند.