محمدرضا ظفرقندی سازمان نظام پزشکی تعرفه های پزشکی

رویکرد تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۰/استراتژی سازمان نظام پزشکی

رویکرد تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۰/استراتژی سازمان نظام پزشکی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در ارتباط با روند تعیین تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۰، نکاتی را متذکر شد.