محمدمهدی ناصحی سازمان بیمه سلامت پرونده الکترونیک سلامت

نسخه نویسی الکترونیک چه مزایایی برای پزشکان دارد

نسخه نویسی الکترونیک چه مزایایی برای پزشکان دارد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: بحث یکپارچگی خدمات الکترونیک به خصوص نسخه نویسی الکترونیک از اولویت های نظام سلامت و سازمان های بیمه گر است.