محمد فرشکاران

خداحافظی بهبودی از سازمان مدیریت و برنامه‎‌ریزی آذربایجان شرقی/ فرشکاران رئیس جدید سازمان

خداحافظی بهبودی از سازمان مدیریت و برنامه‎‌ریزی آذربایجان شرقی/ فرشکاران رئیس جدید سازمان

رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی منصوب شد.