محمد نخودی

محمد نخودی به گروه شانس مجدد راه پیدا کرد
کشتی قهرمانی جهان - صربستان

محمد نخودی به گروه شانس مجدد راه پیدا کرد

مسابقات نیمه نهایی چهار وزن دوم رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان پیگیری شد و یک ملی پوشان ایران شانس مبارزه در گروه بازنده را پیدا کرد.