مدیریت کرونا

سردرگمی مردم در سردرگمی مدیران!
یادداشت/

سردرگمی مردم در سردرگمی مدیران!

به باور منتقدین و کارشناسان بی‌طرف در دو بخش اقتصاد و مدیریت ویروس کرونا، خودمحوری و نبود وحدت عمل در کابینه روحانی به خوبی محسوس است.