مدیر کل جدید دامپزشکی استان‌ آذربایجان شرقی

مدیر کل جدید دامپزشکی استان‌ آذربایجان شرقی کیست؟

مدیر کل جدید دامپزشکی استان‌ آذربایجان شرقی کیست؟

با حکم سرپرست سازمان دامپزشکی کشور، یحیی شیری پور به عنوان مدیر کل دامپزشکی استان‌ آذربایجان شرقی منصوب شد.