مراتع فقیر

رونق اقتصاد مناطق بیابانی آذربایجان شرقی با پرورش شتر

رونق اقتصاد مناطق بیابانی آذربایجان شرقی با پرورش شتر

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از رونق پرورش شتر در آذربایجان شرقی خبر داد.