مراقبت های فردی

توصیه های روانشناسی برای دوران کرونا
یک روانشناس تشریح کرد؛

توصیه های روانشناسی برای دوران کرونا

یک روانشناس گفت: در طول یک سال گذشته محدود شدن دید و بازدیدها در ایام کرونا بین مردم، زمینه افزایش عادی انگاری را بیشتر کرده است.