مراکز واکسیناسیون

آدرس مراکز واکسیناسیون دانش آموزان در تبریز

آدرس مراکز واکسیناسیون دانش آموزان در تبریز

براساس اعلام مرکز بهداشت شهرستان تبریز؛ دانش آموزان متولدین ۱۳۸۳ و قبل از آن با مراجعه به مراکز تجمیعی واکسیناسیون سطح تبریز نسبت به واکسیناسیون خود اقدام کنند.