مریم حضرتی روز پرستار جامعه پرستاری

پرداخت معوقات پرستاری با ۴ ماه تاخیر/علت کاهش کارانه پرستاران

پرداخت معوقات پرستاری با ۴ ماه تاخیر/علت کاهش کارانه پرستاران

معاون پرستاری وزارت بهداشت، در ارتباط با وضعیت نیروهای پرستاری و مسائل و مشکلات پرستاران، نکاتی را توضیح داد.