مسجد تبریز

مسجد ستاد مسلمین
به مناسبت ۳۰ مردادماه، روز جهانی مسجد؛

مسجد ستاد مسلمین

از اوایل دهه هفتاد که حقیقت مساجد را در گنبد و مناره طلایی دیدند و توان روح اهورایی که در آن موج می زد را گرفتند سرآغاز انواع مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی درکشور شد.