مشاور خانواده طلاق روانشناسی

مهم ترین عامل لجبازی در زندگی مشترک/آسیب فرزندان از تنش ها

مهم ترین عامل لجبازی در زندگی مشترک/آسیب فرزندان از تنش ها

یک مشاور خانواده، معتقد است که مهم ترین عامل لجبازی ها در زندگی مشترک، خالی بودن بانک عاطفی و بی توجهی طرف مقابل است.