مشکلات روستاها

۴۵۰ میلیارد تومان مکمل و ویتامین به روستاهای کشور ارسال شده است
وزیر بهداشت:

۴۵۰ میلیارد تومان مکمل و ویتامین به روستاهای کشور ارسال شده است

وزیر بهداشت با بیان اینکه حدود ۴۵۰ میلیارد تومان مکمل و ویتامین تهیه و به روستاهای کشور ارسال شده است، گفت: این روند در دولت سیزدهم همچنان ادامه دارد.