مشکلات معیشتی

تجمع تعدادی از معلمان آذربایجان شرقی در اعتراض به شرایط معیشتی و کاری خود

تجمع تعدادی از معلمان آذربایجان شرقی در اعتراض به شرایط معیشتی و کاری خود

صبح امروز تعدادی از معلمان آذربایجان شرقی در اعتراض به شرایط معیشتی و کاری خود از جمله اجرا نشدن طرح رتبه بندی و همسان سازی حقوق معلمان و مشکلات معیشتی، مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان تجمع کردند.