مشکل گاز

زمستان را بدون مشکل گاز پشت سر می گذاریم؟
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران پاسخ داد:

زمستان را بدون مشکل گاز پشت سر می گذاریم؟

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: مطمئن هستم با تحویل و انتقال امن و پایدار گاز، زمستان بسیار خوب و بدون مشکلی را پشت سر خواهیم گذاشت.