مصطفی معین سازمان نظام پزشکی واکسن کرونا

واکسن کرونا تنها راه ایمنی جمعی و پایان مرگ و میر است

واکسن کرونا تنها راه ایمنی جمعی و پایان مرگ و میر است

رئیس شورای عالی نظام پزشکی، گفت: به نظر می رسد دولتمردان باید حساسیت و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به تامین حقوق شهروندی ایرانیان به ویژه «حق سلامت» از خود نشان دهند.