مطالبات مردم مراغه

مطالبات مردم مراغه از رئیس جمهور از زبان نماینده مجلس

مطالبات مردم مراغه از رئیس جمهور از زبان نماینده مجلس

نماینده مراغه و عجب شیر در مجلس گفت: استان شدن شهرستان مراغه، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، احداث جایگاه سوخت گیری فرودگاه، کنارگذر مراغه و تکمیل آزادراه مراغه- هشترود از مطالبات مردم مراغه است که انتظار می رود در این سفر ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی اقداماتی در خصوص آنها انجام شود.