معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت حکم انتصاب سعید نمکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فرید نجفی رضا ملک زاده

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب شد

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر فرید نجفی را به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب کرد.